คูโบต้า ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ แบบ Smart Farming

0
22
คูโบต้า ฟาร์ม

คูโบต้าเป็นที่รู้จักในนามบริษัทที่ผลิตนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ทันสมัยแบบครบวงจร ทำให้วงการการเกษตรในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมากยิ่งขึ้น และยังมีคูโบต้า ฟาร์มอีกหนึ่งแห่งความภาคภูิใจสำหรับพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่อย่างครบวงจรที่เปิดประสบการร์การณ์ให้ผู้เข้ชมได้เรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่และการเข้าถึงเครื่องจักรกลในการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อให่ตรงความต้องการ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ทำไมต้อง คูโบต้า ฟาร์ม

ฟาร์มที่จะสร้างประสบการณ์เกษตรกรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาตอาเซียนบนเนื้อที่มากกกว่า 220 ไร่ โดยจะใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็น เกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพา๓ุมิภาคเอเชียไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

ภาพรวมของคูโบต้าฟาร์ม

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ สยามคูโบต้า จึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทาง สร้างโซน เกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่เพื่อ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย

แนวคิด คูโบต้า ฟาร์ม

คูโบต้า ฟาร์มออกแบบภายใต้แนวคิด “End to End Solutions” คือการทำเกษตรแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตร โดยต่อยอดจากแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ในรูปแบบของโซนสร้างประสบการณ์ทั้งหมด 9 โซน โดยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมเข้าใจการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรม สนับสนุนให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งตอบโจทย์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วย

โซนสร้างประสบการณ์ทั้ง 9 โซน

ภายในโซนสร้างประสบการณืนั้นมีการนำเอาองคืความรู้ KAS มาผสมผสานกับเทคนิคการเพาะปลูกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้บริการจัดการในพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 9 โซนดังนี้

โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) 

โซนที่มีการให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาโซลูชั่นและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ครบวงจร ตั้งอยู่ภายใน “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน อันหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จและความเจริญทางการเกษตร โดยภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ KUBOTA FARM the Beginning ห้องโถงเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์เกษตร” ห้องนิทรรศการ 360 องศา ห้องนิทรรศการ KUBOTA FARM Zone ห้องนิทรรศการ Internet of Things (IoT) และห้องนิทรรศการ Application

โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision rice farm and crop rotation zone)

โซนที่นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชั่นปลอดนาหว่าน ที่ช่วยลดต้นทุนและการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ลงร้อยละ 50-70 ด้วยเทคโนโลยีการปักดำ การหยอดข้าว การหยอดข้าวแห้ง และการหยอดข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว โดยร่วมพัฒนากับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ด้วยระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติด้วย GNSS การใช้โดรนบำรุงรักษาแปลงนา และการใช้แอปพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูกข้าวและการจัดการเครื่องจักด้วนวัตกรรมอัจฉริยะ

โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture zone)

เป็นโซนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพาะปลูก 10-15 ไร่ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น ปลูกพืชผสมผสาน พืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและการไถกลบตอซัง เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยและเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้งการอัดฟางข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว โดยร่วมพัฒนากับกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร

โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para rubber oil palm and fruit zone)

โซนที่นำเสนอวิธีการปลูกพืชแซมระหว่างแถวปลูก เพื่อให้สามารถเพ่ิมรายได้ และช่วยลดต้นทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักกลการเกษตรของคูโบต้า อย่างมีประสิทธิภาพ

โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction zone)

นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้าที่เหมาะสมสำหรับงานทางด้านการเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone)

 แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังด้วยเครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว

โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) 

โซนที่ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone)

ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจรเพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตัวเองได้จริง

โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone)

พื้นที่สำหรับทดลองใช้และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงที่ Kubota Farm

คูโบต้า ฟาร์ม

KAS Crop Calendar Application

แอปพลิเคชั่นที่วางแผนการเพาะปลูกพืชปฏิทินการเพาะปลูกก็ได้ เพราะด้านในแอปพลิเคชันจะมีปฏิทินที่ช่วยให้การวางแผนการทำเกษตรง่ายขึ้น เห็นภาพรวมในการทำงาน ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดอีกด้วย

คูโบต้า ฟาร์ม

โดรนการเกษตรคูโบต้า

ใช้ในโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา ใช้ฉีดพ่นสารทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสาร ฉีดพ่นได้แม่นยำและช่วยให้การทำงานรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น

คูโบต้า ฟาร์ม

รถปลูกผักคูโบต้า

รถปลูกผักคูโบต้าที่ใช้ในโวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นรถปลูกผักกึ่งอัตโนมัติ ตัวรถจะมีที่นั่งคนขับ ที่วางถาดเพาะต้นกล้าด้านหน้า และด้านหลังเป็นที่วางถาดสำรองเวลาหมด…การทำงานก็ง่ายๆเพียงหยิบต้นกล้ามาวางในภาชนะที่กำหนดให้ เครื่องมันจะทำงานวนไปเป็นรอบๆเป็นระบบราง ค่อยๆเติมต้นกล้าลงไป พอหมดก็ไปหยิบถาดเพาะจากด้านหลังมาวางแทนที่สามารถปลูกได้วันละ 4 ไร่ ช่วยประหยัดแรงงานคน สามารถปลูกผักได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว มีเวลาไปทำเกษตรในด้านอื่นได้อีกเพียบ

คูโบต้า ฟาร์ม

ระบบนำร่องการขับเคลื่อนด้วย Gnss Auto Pilot

ระบบนี้ใช้ในโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา เป็นการใช้เทคโนโลยีนำร่องด้วยระบบดาวเทียมช่วยลดแรงงานในการขับรถดำนา และรถหยอดข้าวสามารถเพาะปลูกได้อย่างแม่ยนำ ลดการสูญเสียพื้นที่การเพาะปลูก

คู้โบต้า ฟาร์ม

KIS คูโบต้านวัตกรรมอัฉริยะ 

KUBOTA Intelligence Solutions (KIS) นวัตกรรมจากคูโบต้าที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าคูโบต้ากับระบบเทเลเมติกส์ (GPS Telematics)  KIS จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทราบพิกัดและติดตามการทำงานของเครื่องจักรของตนเองว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่ใดได้อย่างเรียลไทม์ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ว่ามีการทำงานหรือไม่ได้ตลอดเวลา ทำให้ทราบข้อมูลของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลาว่าทำงานอยู่ในพื้นที่ใด รวมถึงทราบระยะเวลาในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลประวัติการทำงานไปใช้สำหรับวางแผนค่าใช้จ่าย และวางแผนเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คูโบต้า ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ แบบ Smart Farming เป็นสถานที่ที่มอบความรู้มากมายให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจได้เข้าชมและสามารถลองใช้งานเครื่องจักลเฏษตรเพื่อให้เกษตรกรได้ค้นพบประสบการณ์การทำเกษตรที่ทันสมัยได้อย่างเข้าถึง ซึ่งทางคูโบต้า ฟาร์มให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานคนในการทำเกษตร เพิ่มพูนผลผลิต และยังสามารถสร้างรายได้ที่เป้นกอบเป็นกำให้แก่เกษตรกรได้อย่างง่ายดาย หากใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamkubota.co.th/kubotafarm/

ดูบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://famertools.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here