แนะนำ 3 รายใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

0
3531

ครั้งนี้เราได้ แนะนำ 3 รายใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่เราได้นำมานั้นเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานในกระบวนการการผลิตตามมาตรฐาน GMP หรือ HACCP และมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันมัยทำให้คุณภาพอาหรสัตว์ที่ผลิตออกมานั้นได้คุณภาพอย่างสุงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตทางเศณษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาคเกษตรกรมมและปศุสัตว์จึงต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพัฒนาการปศุสัตว์สนับสนุนการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ซึ่งอาหารสัตว์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้ โดยจะต้องทำการลดต้นทุน เนื่องจากอาหารสัตวืมีต้นทุนที่สูงอย่างมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน หากมีความต้องการที่จะเข้าสุ่ระบบสากลจะต้องทำการดำเนินการตามมาตรฐาน GMP ( Good Manufacturing Practice) ซึ่งมาตรฐานนี้เน้นในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

ประเภทโรงงานอาหารสัตว์

ประเภทดรงงานอาหรสัตว์นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ผลิตวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์ออกสู่ตลาด เช่น ข้าวโพดป่น,รำสกัดน้ำมัน,กากถั่วเหลือง เป้นต้น และโงงานที่ผลิตอาหรสัตว์แปรรุป โดยลักษณะทั่วไปของโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์แปรรุปนั้นจะประกอบไปด้วจย ที่เก้ยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ระบบบำบัดกลิ่น เครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่องผสม เครื่องอัดเม้ด หม้ออบ เป็นต้น

ความหมาย GMP 

GMP ( Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ GMP ยังเป็นมาตรฐานในขั้นต้นที่โรงงานต่างๆ พึงมีก่อนการเข้าสู่มาตรฐานต่อๆ ไปอย่าง HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

ประเภทของ GMP

1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP)

ป็นหลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยมีข้อกำหนด 6 ข้อเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต สุขาภิบาล การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด รวมทั้งบุคลากรและสุขลักษณะ

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

เป็นข้อกําหนดเพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม GMP เฉพาะก็คือน้ำดื่ม เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ของน้ำดื่มมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นมาจากข้อกำหนดของ GMP สุขลักษณะทั่วไป 5 ข้อด้วยกันคือแหล่งน้ํา การปรับคุณภาพน้ํา ภาชนะบรรจุ สารทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ และการบรรจุ

แนะนำ 3 รายใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

JBF CO., LTD.

โรงงานอาหรสัตว์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้บริษัทในเครือ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ด้วยแบรนด์ เจบีเอฟ, ซีเล็ค ฟีด และ จัมโบ้ ฟีด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลืองอบ, กากถั่วเหลืองหมัก, ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด, ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด และแกลบบด การผลิตใช้ระบบ Post Grinding รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศระบบน้ำที่ใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิสในการกลั่นกรอง ผ่านการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

เว็บไซต์ : JBF CO., LTD.

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด 

โรงงานอาหารสัตว์

เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ แต่จะเน้นผลิตอาหารสัตว์บก ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด และ วัว เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพ็ทโต” และ “จาโต” อาหารแมว  ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาว มาว” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ทางบริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing Practice (GMP) for animal feeding manufacturing) และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรองระบบ ISO 9001  ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบุรี และสระบุรี  ซึ่งแสดงถึงบริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะที่ดี ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล

เว็บไซต์ : บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด 

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานอาหารสัตว์บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อาหารโคเนื้อและโคนม อาหารสุนัข บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตอาหารสัตวือยุ่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีการผลิตอาหารสัตวืบกและอาหารสัตว์น้ำ เพื่อทำการจำหน่ายภานในประเทศ ส่วนแห่งที่สองตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลิตอาหารไก่เนื้อ เพื่อใช้ในฟารืมเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

เว็บไซต์ : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน

บทสรุป 

โรงงานอาหารสัตว์นั้นจะต้องมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับมาตรฐานในการบวนการการผลิตว่าสะอาดปลอดภัยต่อสัตวื โดยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมสารอาหารต่าง ๆ ให้เหมาะแก่สัตว์แต่ละชนิด อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตและร่วมรับผิดชอบสวภาพแวดล้อมโดยรอบเนื่อจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการปล่อยของเสียออกมา จึงต้องมีนโยบายการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการให้ดี

ดูบทความที่น่าสนใจได้ที่ https://famertools.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here