แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

0
1704

สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ 

มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่

ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้

1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข่ โดยตรงแล้ว ยังมีผลพลอยได้หลายชนิดทำเป็นเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ได้หลาย ๆ ประเภท สินค้าบางชนิด มีปริมาณมากจนกระทั่งสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ด้วย 

2.ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

การเลี้ยงสัตว์มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การใช้แรงงานจากสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทางด้านเกษตรสัตว์ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเพราะมูลของสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นปุ๋ยแก่พืชสัตว์จะให้มูลซึ่งนับเป็นปุ๋ยคอก (manure) หรือปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) ที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง การเลี้ยงสัตว์ช่วยกำาจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี ถ้าหากเกษตรกรนำเอาวัชพืชเหล่านี้มาใช้เลี้ยงสัตว์ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ และเป็นการประหยัดค่าอาหารสัตว์ไปในตัวอีกด้วย

3..ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ด้านสังคม

การเลี้ยงสัตว์ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมหลายประการ ซึ่งล้วนแต่เกื้อกูลสังคมทำให้สังคมส่วนใหญ่ของประเทศเป็นปกติสุข ดังนี้

  1. ลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
  2. ผลิตผลจากสัตว์ช่วยบำรุงพลานามัยของประชาชน 
  3. การเลี้ยงสัตว์เป็นการให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว
  4. การเลี้ยงสัตว์เป็นการฝึกนิสัยของผู้ประกอบการ
  5. การเลี้ยงสัตว์ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ปฏิบัติ อันจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีคลายความเครียด.

4.ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของการเลี้ยงสัตว์ 

นอกจากประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้ว การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมายหลายประการซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรของประเทศทั้งสิ้น ทั้งในด้าน อุตสาหกรรม ด้านพลังงาน การแพทย์ และการกีฬา เป็นต้น

แนะนะ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

ไก่

5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง

สัตว์ฟาร์ประเภทแรกที่เราแนะนำเลยก้คือไก่ เนื่องจากไก่นั้นให้ผลผลิตได้ดี และเป้นสัตวืที่นิยมเลี้ยงในฟาร์ม และการเลี้ยงไก่นั้นแนะนำว่าเลี้ยงในโรงเรือนจะเป็นการดีที่สุด เพื่อให้สามารถดูแลไก่ได้ หากเลี้ยงแบบปล่อยก็จะคอยกังวลว่าไก่นั้นจะเป็นอันตรายหรือหายไปไหนหรือไม่  นอกจากเราจะได้ผลผลิตจากเนื้อไก่และไข่แล้ว เรานยังสามารถนำมูลไก่ไปใช้ประดยชน์เป็นปุ๋ยทำให้พืชผักที่ปลุกเจริญเติบโตงอกงามได้ดี 

สายพันธุ์ไก่ที่นิยมเลี้ยงในฟาร์ม

1.ไก่ไข่พันธุ์ โร๊ดไอซ์แลนด์แดง หรือ ไก่โร๊ด

เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่ไช่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด(Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 จนได้ชื่อว่าเป็นไก่โรดไทย ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่

จุดเด่น มีขนสีน้ำตาลแดงให้ผลผลิตไข่พอประมาณ เหมาะที่ใช้เป็นพันธุ์ไก่ไข่สำหรับเลี้ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นธุรกันดาร และเกษตรกรทั่วไป เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5 เดือนครึ่ง 6 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 280-300 ฟอง

2.บาร์พลีมัทร็อค หรือที่เรียกกันว่า ไก่บาร์

ไก่บาร์ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกา โดยนำเข้ามาเลี้ยงที่ประเทศพร้อม ๆกับไก่โร๊ด ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อคถือว่าเป็นไก่พันธุ์กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) เช่นเดียวกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด จึงเหมาะจะใช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทย แต่มีข้อด้อยกว่า คือ ไก่ลูกผสมเพศเมียมีขนสีลายบาร์ (ดำ – ขาว) ซึ่งพ่อค้าไม่นิยมซื้อ 

จุดเด่น มีสีดำสลับกับขาวตามขวางของขน หงอนจักร ผิวหนังสีเหลือง ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล เริ่มให้ไข่เมื่ออายุระหว่าง 5.1/2 – 6 เดือน เริ่มให้ไข่เมื่ออายุระหว่าง 5.1/2 – 6 เดือน

เป็ด

5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง

การเลี้ยงเป็ดมี 2 ประเภท คือ การเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการเลี้ยงเป็ดสวยงาม การเลี้ยงเป็ดเพื่อใช้เป็นอาหาร (ทั้งเนื้อและไข่) ซึ่งมีเป็นอยู่ไม่กี่พันธุ์ อาหารที่ทำจากเป็ดเช่น เป็ดปักกิ่ง การเลี้ยงเป็ดเพื่อความสวยงามพบได้น้อย เนื่องจากราคาค่อนข้างแพง หายาก ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงพบได้ในสวนสัตว์ หรือได้รับเลี้ยงดูโดยคนมีฐานะ เป็ดช่วยกินหญ้าที่ขึ้นรกในบริเวณบัาน และสวนดอกไม้ ผลไม้ ได้ ทำให้เตียนและสะอาดขึ้น ช่วยกินพืชนัำ ทาให้น้ำสะอาดขึ้น และช่วยทำให้ ห้วย หนอง บึง ได้ใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงเป็ด

สุกร หรือ หมู

 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง

สุกรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและกินอาหารได้ง่ายตามธรรมชาติ ใช้เศษอาหารและของเหลือต่าง ๆ เป็นอาหารสุกรได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะก็สามารถเลี้ยงได้ การเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี สามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน  และสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสุกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเพิ่มผลผลิตพืชผักให้เจริญเติบโตได้ดี  และมูลสุกรสามารถใช้กับบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลา

วัว

5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง

วัวเป็นสัตว์ที่ต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควร โดยการเลี้ยงวัวในฟาร์มนั้นจะต้องให้ความใส่ใจอย่างมากในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน เพื่อให้วัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถส่งออกสู่ตลาดได้ วัวนั้นเลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหารเพราะผ่านการคัดเลือกแบบธรรมชาติในการเลี้ยง แบบไล่ต้อนโดยเกษตรกร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศในบ้านเราได้ดี ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว เพราะเกษตรกรคัดแม่วัวที่ไม่ให้ลูกออกอยู่เสมอ เหมาะแก่การเลี้ยงเพื่อาร้างรายได้อย่างมาก

ปลา

5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง

เรียกได้ว่าปลานั้นเป็นสัตว์น้ำ สัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาล เนื่องจากมีการส่งออก และนำปลาไปแปลรุปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งการเลี้ยงปลาเพื่อการเกษตรนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแล้วแต่ละคนจะถนัด ปลาที่นิยมเลี้ยง ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาช่อน เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ ที่เรานำมาฝาก เนื่องจากปัจจุบันมีสัตว์หลากหลายชนิดและรูปแบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป แต่สัตว์ที่เรานำมานั้นบอกเลยว่าเลี้ยงอย่างไรก็สร้างรายได้อย่างมั่นคงแน่นอน เพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจะต้องทำการศึกษาข้อมุลการเลี้ยงสัตวืเหล่านี้ให้ถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ สามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ

ดูบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://famertools.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here